Gốc > Mục:Đề thi > Mục:Học sinh giỏi >
title:bai toan hoan thanh cong viec HSG L5
date:08-01-2012
sender:Phạm Thành Đạt
source:
type:doc
Một số bài toán về hoàn thành công việc

Bài 1 Một bể bơi đang cạn có lắp ba vòi nước chảy vào. Lúc đầu người ta mở vòi thứ nhất và vòi thứ hai chảy trong 3 giờ, sau đó khóa vòi thứ nhất lại và mở vòi thứ 3 cùng chảy với vòi thứ hai . Vòi thứ ba có sức chảy gấp đôi voì thứ nhất nên sau 9 giờ thì hai vòi đã chảy đầy bể . Hỏi
a, Nếu mở cả ba vòi cùng chảy thì sau bao lâu bể đầy?
b, Nếu mỗi vòi chảy một mình thì sau bao lâu bể đầy ?( Biết nếu vòi thứ nhất và vòi thứ hai cùng chảy thì sau 18 giờ sẽ đầy bể.)

Bài 2. Một bể có 3 vòi nước . Hai vòi chảy vào và một vòi chảy ra. Biết rằng vòi một chảy 6 giờ thì đầy bể . Vòi thứ hai chảy 4 giờ thì đầy bể. Vòi thứ ba tháo ra 8 giờ thì bể cạn. Bể đang cạn . Nếu mở vòi 1 và vòi 3 cùng chảy trong 2 giờ sau đó khóa vòi 3 cho vòi 1 và vòi 2 cùng chảy thì sau bao lâu bể đầy?

Bài 3. Một bể có ba vòi nước. Nếu vòi 1 và vòi 2 cùng chảy thì sau 5 giờ bể đầy. Nếu khóa vòi 1 và mở vòi 2 và vòi 3 cùng chảy thì sau 4 giờ bể đầy . Khóa vòi 2, cho vòi 1 và vòi 3 cùng chảy thì sau 3 giờ bể đầy . Bể đang có 1/3 bể nước. Nếu mở 3 vòi cùng lúc thì sau bao lâu bể đầy?

Bài 4. Ba vòi cùng chảy vào bể không có nước trong 2 giờ. Sau đó tắt vòi thứ nhất để vòi 2 và vòi 3 tiếp tục chảy trong 1 giờ rồi tắt vòi 2 để vòi thứ 3 chảy tiếp cho tới khi đầy bể . Hỏi vòi 3 cần chảy tiếp tục trong bao lâu. Biết nếu bể không có nước thì một mình vòi 1 chảy đầy bể trong 9 giờ, vòi 2 chảy một mình đầy bể trong 12 giờ, vòi 3 chảy một mình đầy bể trong 8 giờ.
Bài 5. Ba tổ học sinh được phân công làm vệ sinh sân trường. Nếu chỉ có tổ 1 và tổ 2 cùng làm thì 12 phút sẽ xong . Nếu chỉ có tổ 2 và tổ 3 cùng làm thì sau 15 phút sẽ xong . Nếu chỉ có tổ 3 và tổ 1 cùng làn thì sau 20 phút sẽ xong . Nếu cả 3 tổ cùng làm thì sau bao lâu sẽ xong công việc?
Bài 6:
Hai vòi nước cùng chảy vào bể không có nước, sau 10 giờ thì đầy bể. Nếu vòi thứ nhất chảy trong 4 giờ, vòi thứ hai chảy trong 7 giờ thì còn thiếu một lượng nước bằng 35% bể mới đầy. Hỏi nếu mỗi vòi chảy một mình thì bao lâu bể sẽ đầy?
Loại toán hoàn thành công việc
Bài 1: Một cái bể được bắt hai vòi nớc chảy vào bể. Vòi thứ nhất chảy một mình thì sau 7 giờ sẽ đầy. Vòi thứ hai chảy đầy bể sau 5 giờ. Hỏi nếu mở cả
hai vòi cùng một lúc thì sau bao lâu sẽ đầy?
Bài 2: Một vòi nước chảy vào một cái bể sau một giờ 12 phút thì được  dung tích bể. Hỏi sau bao lâu nữa thì vòi nước chảy đầy bể?
Bài 3: Máy bơm thứ nhất có thể bơm đầy bể sau 13 giờ 30 phút, máy bơm thứ hai bơm đầy bể bằng thời gian của máy bơm thứ nhất, máy bơm thứ ba bơm đầy bể bằng  thời gian của máy bơm thứ hai. Hỏi c