Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5759470
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5200223
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3364481
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3169717
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3134629
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2675190
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620903
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2423433