Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5811995
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5768551
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3451705
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3195980
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3141275
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2695210
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2628320
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2499105