Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5791685
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5605805
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3435544
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3190588
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3139910
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2689074
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2626554
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2489262